Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA BIAŁO-CZERWONE OPOLE

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • Stowarzyszenie nosi nazwę: Biało-Czerwone Opole w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 • Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla działania na rzecz mieszkańców Opolszczyzny, wspierających działalność społeczną, edukacyjną i polityczną, ze szczególnym uwzględnieniem wartości konserwatywnych, narodowo-demokratycznych i wolnorynkowych.

Siedzibą stowarzyszenia jest Opole. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

 • Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 • Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 • Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 • Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 • Stowarzyszenie ma prawo do tworzenia swoich struktur organizacyjnych na zasadach określonych w dalszej części statutu.
 • Stowarzyszenie używa skrótu BCO.
 • Stowarzyszenie może tworzyć związek stowarzyszeń.
  1. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych, których działalność jest zbieżna z celami i zadaniami Stowarzyszenia, na warunkach określonych w Ustawie z dnia 7 kwietnia 1999 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz innych aktach prawnych.
  2. Decyzję w sprawie przystąpienia do organizacji, o których mowa w ust. 9 pkt. a) podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

 • Celem Stowarzyszenia jest m. in.:
  1. integracja osób, które w swoim życiu kierują się patriotyzmem,
  2. kształtowanie postaw patriotycznych i poprawianie ich jakości,
  3. pielęgnowanie polskości oraz ochrona dobrego imienia państwa i narodu polskiego, podtrzymywanie tradycji narodowej,
  4. udział w życiu publicznym kraji oraz współpraca z organami administracji publicznej,
  5. prowadzenie działalności informacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • Stowarzyszenie swe cele realizuje m. in. poprzez:
 1. publikację wydawnictw i czasopism, organizację wydarzeń,
 2. inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form popularyzujących cele Stowarzyszenia,
 3. współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania,
 4. współpracę z samorządem, organizacjami rządowymi i pozarządowymi,
 5. wspieranie inicjatyw społecznych, historycznych, kulturalnych i sportowych,
 6. podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych i rzeczowych, dotacji i darowizn od osób fizycznych i prawnych, krajowych i zagranicznych dla realizacji celów stowarzyszenia,
 7. doradztwo i pomoc prawną oraz różnorakie szkolenia,
 8. organizowanie spotkań, wykładów, seminariów zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia,
 9. prowadzenie działalności informacyjnej przy wykorzystaniu środków masowego przekazu i komunikowania się dla prezentowania i dokumentowania dorobku Stowarzyszenia oraz państwa i narodu polskiego,
 10. organizowanie imprez turystycznych,
 11. organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, charytatywnych, kwest publicznych, loterii itp.
 12. Organizowanie m. in. konkursów, przeglądów i festiwali w szczególności muzycznych, filmowych, fotograficznych, teatralnych czy literackich,
 13. Szkolenie członków w celu przygotowania ich do działalności publicznej.
 14. Udział w wyborach samorządowych i parlamentarnych,
 15. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i prasowej,
 16. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 • Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 • Stowarzyszenie posiada członków:
 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 • Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która spełni wszystkie poniższe warunki:
 1. złoży deklarację członkowską na piśmie,
 2. zostanie pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Stowarzyszenia.
 • Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 • Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 • Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 • Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 • Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 • Można być jednocześnie członkiem zwyczajnym oraz członkiem honorowym jeśli nie jest to sprzeczne z innymi przepisami niniejszego Statutu.
 • Członkowie zwyczajni mają prawo:
 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 3. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 • Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek.
 • Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 • Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 • Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 • Utrata członkostwa następuje w drodze uchwały Zarządu podjętej na skutek:
 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 2. wykluczenia przez Zarząd, m.in. z powodu:
 3. łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • niepłacenia składek za okres trzech miesięcy,
 1. na pisemny wniosek trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Wniosek składany jest pisemnie do członka Zarządu. Zarząd wniosek rozpatruje w ciągu 14 dni od doręczenia,
 2. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 3. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

 • Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
 • Kadencja władz.
 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić przez nieograniczoną ilość kadencji.
 • Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.
 • W przypadku równej liczby głosów w głosowaniach Zarządu i Walnego Zgromadzenia decydujący głos ma Prezes Zarządu. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniach Komisji Rewizyjnej decydujący głos ma Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 • Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 • Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje w drodze poczty elektronicznej do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 • Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje w drodze poczty elektronicznej do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania
 • Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
 • W przypadku braku quorum na prawidłowo zwołanym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia należy wskazać kolejny termin, w trakcie którego uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów obecnych członków. Głosowanie jest jawne. Wskazanie kolejnego terminu nie wymaga zachowania trybu przewidzianego w pkt. 33 i 34.
 • Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalania zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie budżetu,
 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
 • Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
 • Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz przynajmniej dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 • Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. W przypadku gdyby prezes nie zwołał posiedzenia Zarządu w przewidzianym przez statut terminie posiedzenie Zarządu może być zwołane przez dwóch członków Zarządu.
 • Do kompetencji Zarządu należą:
 1. realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 8. przyjmowanie i skreślanie członków.
 • Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 • Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 • Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrolowanie działalności Zarządu,
 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
 4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 • W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.

 

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

 • Majątek Stowarzyszenia powstaje:
 1. ze składek członkowskich,
 2. darowizn, spadków, zapisów,
 3. dotacji i ofiarności publicznej.
 • Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia, jak i w formie gotówki pod nadzorem Zarządu.
 • Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 • Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli wymagany jest podpis jednego członka Zarządu, natomiast w sprawach majątkowych powyżej 5 000,00 zł wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 • Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.